UC Jalalpur Sharif

Union Council Jalalpur Sharif
PD Khan Tehsil, No. 51
Jalalpur Sharif, Dheri Malyaran, Wagh
Name.
00000000.
Issue
Jalalpur Sharif, Dheri Malyaran, Wagh

Vilages

Union Council Jalalpur Sharif

Jalalpur Sharif

Population 7530

Dheri Malyaran

Population 2127

Chitti

Population 481

Ladwa

Population 1077

Ratwal

Population 699

Pipli

Population 1057

Pir Chak

Population 753

Kharid Pur

Population 213

Wagh

Population 2830

Dhok Jara

Population 162

Dhok Hattar

Population 299

Dhok Nagial

Population 1675

Dhok Khair

Population 501

Dhok Chuned

Population 420